SpiffX AB- Bokslutskommuniké januari – december 2016

Bokslutskommuniké SpiffX AB januari – december 2016
http://www.spiffx.se/downloads/2017-02-23%20Bokslutskommunike%202016.pdf

Full fart framåt! Perioden i sammandrag

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 446 633 kr (292 585 kr) och till 1 466 492 kr (1 179 949 kr) för helåret.
Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till -3 068 974 kr (-2 980 795 kr) och till -10 361 544 kr (-8 733 006 kr) för helåret.
Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,39 kr och för helåret -1,31 kr.
Eget kapital var vid årets utgång negativt och uppgick till -0,04 kr per aktie. (Åtgärdat genom företrädesemission under inledningen av 2017).

Matchade belopp på marknadsplatserna (spelomsättning på SpiffXs marknadsplatser) var under fjärde kvartalet 14 379 590 kr (10 583 930 kr), vilket är en ökning med ca 36 % jämfört med motsvarande perioder förra året. Under 2016 som helhet matchades 47 858 110 kr (34 465 852 kr), vilket är en ökning med ca 39 % jämfört med 2015.
Vid utgången av 2016 hade SpiffX 38 497 st. registrerade kunder, vilket är en ökning med drygt 33,5 % jämfört med bolagets 28 819 st. registrerade kunder vid utgången av tredje kvartalet 2016 och med nästan 370 % jämfört med utgången av 2015.

Träffade avtal om Take5Live med australiensiska operatören Cardinal House i november 2016.
Träffade i december avtal med brittiska operatören 21Bet om att leverera Take5Live till dem.
Bolaget har förstärkt säljorganisationen och marknadsbearbetningen genom att ingå samarbetsavtal med ett antal externa resurser. Vid extra bolagstämma i december fattades beslut om att genomföra en företrädesemission under januari och februari 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Företrädesemissionen genomfördes under januari och februari och har tillfört bolaget 12,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionen, vilken övertecknades med drygt 100 %, har renderat 15 862 406 nya aktier (totalt 23 793 609) och ett nytt aktiekapital om 2 974 201,12 SEK.
I januari träffades avtal med kenyanska operatören Cheza Gaming om lansering av Take5Live och utveckling av bettingprodukter för den afrikanska marknaden.

I februari deltog SpiffX mycket aktivt på den ledande branschmässan ICE i London och stod bl.a värd för ett seminarium kring den afrikanska bettingmarknaden.

Verksamheten

SpiffX driver världens första optionsmarknad samt en darkpool för handel med sportodds. Erbjudandet innebär att ge storspelare, spelbolag och nöjesspelare får möjlighet att ingå hävstångspositioner och att handla med odds för att spekulera eller för att hantera portföljrisker. SpiffX erbjuder även attraktiva konsumentprodukter inom affärsområdet SpiffX Games. Konsumentprodukter som bygger på aktiviteten på de underliggande marknadsplatserna och användande av optionsmarknaden i realtidsspel på olika sportevent och som spelbolag kan erbjuda sina kunder. Bolaget har utvecklat sin tekniska plattform för marknadsplatserna baserat på modeller från den finansiella marknaden och dess högfrekvenshandel.

Teknikutvecklingen sker i det svenska bolaget som också äger mjukvaran för den tekniska plattformen.

SpiffX AB har ett helägt dotterbolag, SpiffX Holding Malta Ltd, som i sin tur har ett helägt dotterbolag, SpiffX Malta Ltd, som driver den operativa verksamheten och är licensierat av de maltesiska myndigheterna.

VDs kommentar:

Full fart framåt!

Det är med stor glädje och med en rejäl dos stolthet jag konstaterar att det har hänt en hel del positivt sedan vårt senaste rapporttillfälle. Steg för steg får vi våra antaganden bekräftade. Då, i november 2016, skrev jag att vi förväntade oss att teckna ett antal nya avtal under perioden fram till nästa rapporttillfälle. Bolaget kungjorde också att en företrädesemission skulle genomföras för att säkra den långsiktiga finansiering och för att öka koncentrationen och intensiteten i försäljnings- och etableringsarbetet.

Fulltecknad emission och flera samarbeten närmar sig lansering

Emissionen är avklarad och samtliga större ägare och väldigt många av de mindre tecknade sina fulla tilldelningar och mer därtill. Emissionen övertecknades med drygt 100 %, över 97 % av de nya aktierna tecknades med stöd av företrädesrätter och nästan 18 miljoner aktier tecknades utan företräde. Vi tycker att det visar på inte bara ett stort förtroende för bolaget utan också på en fortsatt tilltro till vår idé och vision om att etablera ”kasinofierade” bettingprodukter brett på den internationella spelmarknaden. En tilltro som vi ödmjukt tackar för och som jag är övertygade om att vi står i begrepp att göra oss förtjänta av.

Den övertygelsen grundar jag i de konkreta avtal som vi träffat med etablerade operatörer sedan vi publicerade förra rapporten. I november slöt vi avtal med australiensiska Cardinal House och i december med brittiska 21Bet och vi har goda förhoppningar om att båda kommer att vara i produktion inom en inte allt för lång framtid. Integrationsarbetet med den kenyanska operatören Cheza Gaming, med vilken vi slöt ett avtal om Take5Live och produktutveckling så sent som i förra månaden, pågår för fullt. Vi har utvecklat en mycket innovativ sms-funktionalitet för att stödja deras satsning på våra produkter och är i slutskedet av det testnings- och integreringsarbete som föregår deras skarpa lansering.

Hög aktivitet och förstärkt organisation

Vi har en unik möjlighet att skapa ett starkt avtryck på den afrikanska spelmarknaden med produkter vars enkelhet och funktionalitet röner ett

stort intresse. Den afrikanska marknaden är i hela branschens blickfång och att vi har etablerat konkreta samarbeten och marknadsingångar

stort intresse. Den afrikanska marknaden är i hela branschens blickfång och att vi har etablerat konkreta samarbeten och marknadsingångar gör SpiffX och våra produkter intressanta för många. Det stod klart för oss inte minst i samband med att vi under branschens stora årliga mässa – ICE i London – nu i början av februari stod värdar för ett seminarium kring Afrika och tillväxtmöjligheterna på den afrikanska marknaden.

Vår tekniska organisation och produktutveckling går på högvarv. Vi har under perioden stärkt vår organisation med ytterligare säljresurser. Vi är nu finansierade på ett vis som säkerställer våra satsningar och som ger oss utrymmet att fullfölja våra ambitioner. Vår spelomsättning steg under förra årets sista kvartal med 36 % jämfört med tredje kvartalet och vårt kundantal växte med drygt 33 % under samma period. Vårt redan intensiva säljarbete har tillförts ytterligare resurser och när vi tittar i glaskulan och siar om nya framtida kundavtal gör vi det med tillförsikt och med höga förväntningar.

Jag har sagt det förut men det tål att sägas igen: Det är ett långsiktigt och tålamodsprövande arbete vi är mitt uppe i men vi är övertygade om att det kommer att ge resultat och att våra produkter kommer att låta tala om sig inte bara som roliga, spännande och innovativa produkter för slutkonsumenten utan också som förstklassiga kundanskaffningsverktyg med hög marginal för enskilda operatörer. Det är full fart framåt!

Tobias Fagerlund, Verkställande direktör

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q1 2017 den 18 maj 2017 Delårsrapport Q2 2017 den 24 augusti 2017 Delårsrapport Q3 2017 den 23 november 2017 Bokslutskommuniké 2017 den 21 februari 2018

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 20 juni 2017.

För mer information hänvisar vi till den fullständiga delårsrapporten som finns publicerad på̊ bolagets hemsida: http://spiffx.se/IR/delarsrapporter

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017 kl. 08:30 CET.

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.