Komplettering av tidigare lämnad information: Huvudägare i SpiffX tecknar aktier för hela innehavet

motsvarande drygt 2 miljoner kronor

SpiffX huvudägare Dashi Capital AB (Lennart Gillberg) har meddelat SpiffX att man tecknat aktier i den pågående nyemissionen i SpiffXAB för 2 066 764,80 kr, motsvarande hela innehavet. Dashi Capital har även signerat en teckningsförbindelse på beloppet. Dashi Capitals deltagande innebär att SpiffX:s samtliga huvudägare och grundare deltar i emissionen och betyder att det sammanlagda beloppet i företrädesemissionen vilket omfattas av teckningsåtagande och/eller externa garantier ökar från 9,0 mkr till 11,1 mkr, av totalt 12,7 mkr, motsvarande en andel om 87,4%.

Tillägg:

Observera att beloppen vilka omfattas av externa garantier och teckningsförbindelser inte är säkerställda, till exempel genom deposition av likvida medel, panter eller andra säkerhetsavtal. Det finns därför en risk att någon motpart i avtalen inte skulle kunna infria sina åtaganden. För ytterligare information om garantiutfästelser och teckningsåtaganden, vänligen se det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen i SpiffX med anledning av den pågående företrädesemissionen, vilket kan laddas ner på www.spiffx.se.

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2017 kl 15:50 CET

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

http://www.spiffx.se/downloads/press/2017/PRESS%20SPIFFX%20Komplettering%20av%20tidigare%20PM.pdf