Kommuniké från extra bolagsstämma i SpiffX AB den 22 december 2016

SpiffX AB höll idag den 22 december 2016 extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Karlavägen 60.

I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman enhetligt i enlighet med framlagda förslag. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll redogörs nedan.

Beslut om ändring av bolagsordning

För att möjliggöra beslut om nyemission beslutade bolagsstämman om ändring av bolagsordningens §§ 4 och 5. Tidigare lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 aktier och högst 16 000 000 aktier. Ny lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor. § 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 200 000 aktier och högst 28 800 000 aktier.

Beslut om nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade om en nyemission av högst 15 862 406 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till teckning av två nya aktier till en kurs om 0,80 kr per aktie. Aktiekapitalet kan öka med högst 1 982 800,75 kr.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

För ytterligare information se www.spiffx.se
Kontaktperson:
Peter Liljestrand, Styrelseordförande, 070-551 11 81, peter@campjarl.com VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

http://www.spiffx.se/downloads/press/2016/PRESS%20SPIFFX%20Kommunike%20extra%20bolagsstamma.pdf